Hizmet Sözleşmesi | Daniel Tours

Hizmet Sözleşmesi | Daniel Tours


MADDE 1. TARAFLAR: 
Bir taraftan Cumhuriye Bulvarı Kültür Mahallesi Alagil Apartmanı No:141 Kat:6 Daire:11 Konak/İzmir adresinde bulunan Ricketts Turizm Ticaret Anonim Şirketi (kısaca ACENTA olarak anılacaktır) ile diğer taraftan, adresinde ikamet eden  tur / hizmetten faydalanacak olan kişiler  (Kısaca Tüketici olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır.İş bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda 1618 sayılı Kanun ve buna bağlı olarak çıkarılan Yönetmelikler, Tüzük ve Genelgeler, Tebliğ ve Çizelgeler, 2634 S.K., IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon Hükümleri ile uluslararası özel ve resmi sözleşmeler tatbik olunacaktır.
 
MADDE 2. KONU

İş bu sözleşme Müşterinin, ACENTA vasıtası ile; aşağıda açıklanan koşullar çerçevesinde ürün/hizmet alımını içerdiği tüm kişilerin adına yetkili olarak rezervasyonunu içerir.

İşbu sözleşmenin kurulmasından önce TÜKETİCİ’ye ön bilgilendirme amaçlı broşür (Tur programı) verilmiştir. Broşürde yer alan bilgiler sözleşme kurulmadan önce broşürde açıkça belirtmek ve TÜKETİCİ’ye bildirilmek şartıyla, sözleşme kurulduktan sonra ise tarafların açık mutabakatı ile değiştirilebilir.

MADDE 3.SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI:

A –Aksi belirtilmedikçe Daniel Tours tarafından operasyonu yapılan turların  kayıt anında toplam tur hizmet bedelinin en az %40'ı,  geri kalan bakiyenin ise Yurt İçi turlarda turun başlamasından  en geç 15 gün önce , Yurt Dışı Turlarda 1 Ay kala (ay turun başlamasından önceki ayın aynı tarihidir, hafta sonu veya resmi tatile denk gelir ise takip eden ilk iş günüdür) ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin yapılmaması halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek, toplam hizmet bedelinin %40’ı cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

Acentenin düzenlediği uçaklı turlar için, kayıt anında tur bedelinin en az %50’si, bakiyesi ise gezinin başlamasına en geç 1ay kala kala yapılır (ay tanımı aynıdır),

Acentenin düzenlemediği (aracılık ettiği) otobüslü ve uçaklı turlar için, kayıt anında tur bedelinin tamamı ödenir.

İndirimli ürün (Yurt içi erken rezervasyon dönemleri,kampanyalı turlar yurtiçi ve yurtdışı turlar) ve gemi turu alan tüketici belirlenen tutarın tamamını öder.

B – Daniel Tours tarafından operasyonu yapılan turlarda; Promosyon, İndirimli, Özel ürün ve hizmetlerde bakiyenin hizmetin başlamasından en geç 60 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Cayma tazminatı 3/A maddesi ile aynıdır.

C – Daniel Tours tarafından operasyonu yapılan turlarda; Kademeli fiyat sistemi uygulanan Kültür Turları için ;satışa sunulmuş olan paket tur içindeki rezervasyon sayısı yükseldikçe (Turun doluluk oranı arttıkça) fiyatlarda kademeli olarak yükselmektedir. Bu durumda ön ödeme almadan fiyat sabitleme yapılamamaktadır.

D – Daniel Tours tarafından düzenlenmeyen ,sadece aracı satış  acenteliği yaptığı   otobüslü, uçaklı turlar ,gemi /nehir turları için  kayıt anında tur bedelinin tamamı alınır yada tur operatörü/gemi firmasının  belirlediği ödeme koşulları uygulanır . Müşteri bu koşulları kabul ederek turu satın alır .Daniel Tours karşı acente ,tour operatörü ,uçak firması, gemi şirketleri ile ilgili ödeme konularında çıkabilecek  aksaklıklardan  sorumlu tutulamaz.E -Daniel Tours tarafından hizmet  verilen özel grup turları ve ürünleri için  tüketiciler  bakiyeyi karşılıklı özel anlaşmaya göre belirtilen şartlar içerisinde ödemekle yükümlüdürler.  

– Daniel Tours tarafından hizmet  verilen özel grup turları ve ürünleri için  tüketiciler  bakiyeyi karşılıklı özel anlaşmaya göre belirtilen şartlar içerisinde ödemekle yükümlüdürler.  

F – Cayma tazminatı, alınan turun ya da hizmetin türüne ve sağlayıcısına (acentenin düzenlediği ya da aracılık ettiği, otel rezervasyonu, gemi firması, havayolu vb…) bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Müşteriye ödeme sonrası  tur programı ile bütün olarak verilen voucher ve sözleşmede belirtilen kurallar geçerlidir.

MADDE 4. YOLCULUK ÖNCESİ BİLGİLENDİRME:
DANİEL TOUR , turun başlamasından Yurt İçi ve Yurt Dışı turlar için en az 24 saat, önce TÜKETİCİ’yi bilgilendirecektir. TÜKETİCİ’ye verilen broşür veya yapılan sözleşmedeki bilgilerin değişmemesi halinde bu bilgilendirme zorunlu değildir.
 
MADDE 5. İPTAL VE DEVİR HÜKÜMLERİ:
A - DANİEL TOURS, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen, gezinin başlamasına, devamına veya tamamlanmasına engel teşkil eden; kesin kayıtların gerekli yolcu sayısına ulaşmaması ve / veya olumsuz hava koşulları, Türkiye’de veya sınır komşularında, paket tur kapsamında gidilecek ülke / ülkelerde, sınır kapılarında ve / veya sınır kapısına komşu ülkede, uluslararası hava, kara ve deniz ulaşımını engelleyen olağanüstü hallerde, savaş veya seferberlik, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, zorla el koyma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, hükümet yaptırımları, salgın hastalıklar, afetler, karantina uygulamaları, ambargo, grevler, lokavtlar, limanların kapalı veya dolu olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü olağanüstü haller veya çalışanları işten alıkoyabilecek haller ile bu ve benzeri tüm mücbir sebeplerden dolayı, geziyi iptal edebilir veya erteleyebilir. Hizmetin ifa edilememesi durumunda DANİEL TOURS ve hizmet aldığı aracılar sorumlu tutulamaz, tüketicinin herhangi bir tazminat hakkı yoktur. 

B - Tüketici tarafından hizmetin başlamasından 30 gün öncesine kadar, sebep gösterilmeksizin yapılan iptallerde, uçak bileti bedeli, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere ödediği bedel, tüketiciye iade edilir. Paket Tur Sözleşmesi Yönetmeliği uyarınca tüketici tarafından, turun hareket tarihine 30 gün ve daha az süre kalması durumunda yapılan iptal taleplerinde tüketici rezervasyon bedelinin tamamını DANİEL TOURS’a ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir.

Alınmış olan hizmet, yılbaşı, sömestre, bayram dönemi, promosyon veya diğer kampanyalar dâhilinde bir ürün ise, sözleşmenin yukarıdaki maddeleri geçerli değildir.  Bu durumda tüketicinin iptal, iade hakkı bulunmamaktadır. TÜKETİCİ, MUCBİR sebep göstermesiyle tur iptal ve iadesi sigorta tarafından sağlanabilmektedir. MUCBİR sebepler kapsamına ''ciddi derecede kaza ve yaralanma ile dünya sağlık örgütü tarafından acil hastalıklar kapsamına alınmış acil rahatsızlık, birinci dereceden yakınının vefatı, TÜKETİCİ’nin evinin ya da işyerinin yanması veya doğal afetlerle kullanılamaz hale gelmesi, TÜKETİCİ’nin vefatı'' gibi durumlar girmektedir. Bunların dışında Psikolojik tedaviler, daha önce tekrarlanmış kronik (akut) rahatsızlıklar, estetik tedaviler, rehabilitasyon tedavileri, doğum ve salgın hastalıklar sigorta kapsamında değerlendirilmemekte ve bu sebeplerden ötürü başvuran TÜKETİCİ’lerin tur iptal işlemi sağlanamamaktadır. Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi raporla veya ölüm halinde bunun belgelenmesi koşuluyla, Paket Tur Seyahat ve Sağlık Sigortasını tanzim eden sigorta şirketinden tur bedelinin iadesini TÜKETİCİ talep edebilir. Bu durumun tur hizmetinin devamı sırasında gerçekleşmesi halinde mazeret, Tüketicinin turdan ayrılma tarihinden itibaren en fazla 1 (bir) gün içinde SİGORTA Şirketine belgesiyle birlikte sunulmalıdır. Sigorta şirketi yapacağı inceleme sonucunda ödeme yapıp, yapmayacağına karar verir. Acentemiz bu sürecin işleyişi konusunda katılımcıya yardımcı olur. Ancak ödeme garantisi veremez. Sigorta ile ilgili kararlardan sigorta şirketi sorumludur.

Aksine bir sözleşme yapılmazsa ,kapalı gruplar ve özel organizasyonlar için düzenlenen ürünlerde hizmetin başlamasına 60 gün kalaya kadar olan iptallerde ürün bedelinin %50’si tüketiciye iade edilir. 60 günden daha az sürede olan iptallerde tüm ücret acenteye ödenir.

- Müşteri rezervasyonu iptal ettiği dönemde ödemelerinin tamamını yapmamış olsa dahi koşullar gereği edimlerinin tümünü yerine getirmekle mükelleftir. Bedelin zamanında ödenmemesi halinde günlük %5 gecikme faizi uygulanır.

F - Müşteri turu gezinin başlamasından 15  gün öncesine kadar çıkabilecek masrafların karşılanması şartı ile istediği kişiye devredebilir. Devri Acenteye bildirmek zorundadır. Devralan bakiye ve devir sebebiyle doğan masraflardan devreden ile beraber sorumludur.

G - İşbu sözleşme şartlarında belirtildiği şekliyle sigorta şirketi kapsamına giren tüm hususlar ile ilgili TÜKETİCİ’nin muhatabı sigorta şirketidir. Bu durumlarda TÜKETİCİ tüm anlaşmazlık, dava, mahkeme, ödeme ve itiraz konularından DANİEL TOURS’u beri kıldığını, sigorta şirketini muhatap kabul ettiğini beyan eder.

- Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; DANİEL TOURS, Tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, hizmetin başlangıç tarihinden itibaren 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde Tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

- DANİEL TOURS, gerekli gördüğü durumlarda Tüketiciye önceden bildirmek (yazılı veya dijital) kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında DANİEL TOURS, hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Bu durumda tüketiciye bedel iadesi yapılmaz.

J - Daniel Tours’un  düzenlemediği  (Yurt içi ve yurt dışı tur, otel rezervasyonu, uçak bileti, feribot bileti, gemi turu, gemi bilet vb )organizasyon veya turlarda , aracılık ettiği acentenin ,tur operatörünün ,gemi işletmesinin, nehir gemisi işletmesinin ,feribot firması işletmesinin , havayolu taşıma firmasının ,otellerin iptal ,iade  kuralları geçerlidir. Satılan ürün bilgileri Voucher’da belirtilmiş olup, ekte hizmet verilen firmanın sözleşmesi müşteriye sunulmuş ve kurallar müşteri tarafından kabul edilmiştir.

Aracılık edilen firmanın sözleşmesi firma tarafından verilemediği durumlar için aşağıda belirtili iptal kuralları geçerlidir. Aracılık edilerek satılan ürünlerle ilgili ,iptal iade koşullarındaki uygulamalardan Daniel Tours sorumlu tutulamaz. Müşteri bu ürünü satın alırken bu durumu kabul etmiştir.

Turu Organize Eden Firma / Konaklama Tesisi : 

Aracılık edilen ürün  tarihi - 

Ürün Adı ;

 

 

MADDE 6. GENEL HÜKÜMLER:

A-Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir. Tüketici seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu mevzuat ve teamüllerine uymakla mükelleftir. Tüketici para, ziynet eşyası ve değerli gördükleri eşyalarını bagajlarda ve taşıma aracı içinde bırakmamalıdırlar. Özel Seyahat Sağlık ve Güvence Sigortası alan tüketiciye ait bagajların DANİEL TOURS’a  ait araçlarda; DANİEL TOURS ve çalışanlarının kastı ve ağır kusuru nedeniyle kaybı veya hasarı durumunda, kayıp ve hasar polis tutanağı düzenlettirilmesi koşuluyla, sigorta şirketi ile ilişkilendirilir. Bu hususta DANİEL TOURS’ a bir sorumluluk yüklenemez.

B-Uçak ile gerçekleşen ulaşımlarda, tüketiciye sunulan şirket hizmetlerinin bagaj kayıp ve hasarı durumunda ilgili havayolu firmasının kuralları geçerli olup, DANİEL TOURS‘un sorumluluğunda olmadığı açık bir şekilde tüketici tarafından kabul edilmiştir.

C-DANİEL TOURS, sözleşme konusu hizmetin başlangıcından sonra ortaya çıkan mücbir sebepler ve Tüketiciden kaynaklanan durumlar ile üçüncü kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan hallerde sorumlu değildir. Sorumluluğu dâhilindeki hallerde, Tüketici aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca Tüketici bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi aynı zamanda fiyata dâhil olmayan ve hizmet esnasında Tüketiciye verilen ek ve/veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin Tüketici tarafından kabul edilip alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması Tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır. Seçimlik hakların Tüketici tarafından kullanıldığı kabul edilir.

D - Tüketici; rehber, tesis, DANİEL TOURS, ulaşım aracı yetkilileri ile sigorta şirketinin satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can, mal güvenliği ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve hizmeti iade hakkının bulunmadığını kabul eder.

E - Tüketicinin şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak DANİEL TOURS’ a bildirmesi iyi niyetli tüketicinin işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur. Tüketicinin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

F - Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici veya tüketici temsilcileri, bu Sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. DANİEL TOURS sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler)e ödemiş olduğu fazla miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için diğer tüketicilere rücu hakkı saklıdır. Bu sözleşme kapalı gruplarda tura katılan diğer kişilerin yetkilendirdiği Tur Temsilcisi ile yapılır.

G- Paket tur hizmeti satın alındığı takdirde, paket turun eksik veya hiç ifa edilememesi halleri yasa gereğince sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket tur bedeliyle sınırlıdır. Tüketicinin daha fazla bir bedel isteme hakkı yoktur.

H - Tüketici dilerse paket tur hizmeti başlamadan evvel kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masraflarını, her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.

I - Tüketicinin kesin TÜKETİCİ sayılabilmesi için tur hizmeti bedelinin %50’sini ödemiş olması gerekmektedir.

J- Pasaport, kimlik aslı veya kopyası ibraz edilse dahi, Daniel Tours’un tüketicinin pasaportunu, kimliğini tetkik hakkı ve zorunluluğu bulunmamaktadır. Pasaport ve kimlik hususundaki tüm sorumluluklar otorite olan devlete karşı tüketiciye aittir.

K-Daniel Tours, gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçlarını, hareket saatlerini ve bunların hareket yerlerini programda belirtilen standartlara bağlı kalmak koşuluyla, tüketiciye bildirim yapılması suretiyle değiştirme veya tüketiciyi başka acenteye devretme hakkına sahiptir. Kayıt esnasında verilen tur programları örnek programlardır. Tur programlarında belirtilen ekstra turların organize edileceği tarihler rehberlerin inisiyatifi ile değişiklik yapılabilinir. Tüketici toplam gezi süresindeki gecelemenin kısaltılmaması ve kalınacak tesislerin sınıf kategorilerinde değişiklik yapılmaması halinde gezi şartlarının yerine getirilmiş olduğunu kabul eder.

L-Uçak taşımacılığı ile ilgili tüm düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabii olduğundan Varşova Konvansiyonu Havayolları ile bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği yapılabilir. Hareket saati garanti edilemez. Taşıyıcı, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapmayabilir. Uçuş saatleri 48 saat önce kesinleştiğinden satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konudaki değişiklikler nedeniyle Daniel Tours sorumlu tutulamaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri de kabul edilemez. Havayolu taşımacılığı ile ilgili mevzuat ve taşıma şirketinin uymak zorunda olduğu esaslar geçerlidir.

MADDE 7. VİZE HÜKÜMLERİ:

A -Satın alınan hizmete Vize Hizmetleri ve işlemleri dâhil değildir. Vize Hizmetlerini DANİEL TOURS’dan talep eden TÜKETİCİ, DANİEL  TOURS veya konsolosluk temsilciliklerinin vize işleyişi ile ilgili usul ve esaslarına tabidir.

B -Katılacakları tura ait ülkelere vizesi olduğunu beyan eden veya vize işlemlerini bizzat takip edeceğini belirten  TÜKETİCİ, vize işlemlerinin gerçekleşmemesini ileri sürerek sözleşmeyi fes edemez. Vize işlemlerini kendileri yapacak yolcuların Tur hizmetini kapsayan ve konsolosluklardan talep edilen evraklar için randevu almadan 30 gün önce DANİEL  TOURS’a bilgi vermek zorundadır. Bilgi vermeden aldığı randevulara gerekli evrakların tamamını teslim edememesinden dolayı doğacak aksaklık, vize reddi vb. gibi hususlardan DANİEL TOURS veya yetkili acentesi sorumlu tutulamaz. Sorumluluk tamamen TÜKETİCİ’ye aittir.

C-Acente aracılığı ile vize işlemlerini yapan TÜKETİCİ’ler için ilgili konsolosluğun vize reddi vermesi ya da vize süresini tur süresinden az ve kısıtlı vermesi durumunda sorumluluk TÜKETİCİ’ye aittir, DANİEL TOURS’un hiçbir sorumluluğu yoktur.

D-TÜKETİCİ vize hizmetini DANİEL TOURS’dan alacak ise,

1-Vize almak istediği pasaportunu acenteden öngörülen tarihte DANİEL TOURS’a teslim etmemesi ve bu nedenle vizenin alınamaması

2-Konsolosluklar tarafından istenilen evrakları eksik yada yanlış teslim etmesi veya ilgili konsolosluğun evrakların tam olarak teslim edilmiş olmasına rağmen ek evrak istemesi, aynı evrakı yeniden talep etmesi ve TÜKETİCİ’nin bu evrakları istenilen sürede tamamlamaması

3-İlgili konsolosluğun TÜKETİCİ ile şahsen görüşme talebine rağmen TÜKETİCİnin randevuya gitmemesi nedeniyle, vize alımının gerçekleştirilememesi durumlarında DANİEL TOURS’un herhangi bir sorumluluğu olmayıp, vize başvuru işlemleri için yapılan harcamaların da iadesi TÜKETİCİ tarafından talep edilemez.

E-TÜKETİCİ, tüm evraklarını zamanında teslim etmiş ve acentemizde bu evraklar ile zamanında başvuru yapmış olmasına rağmen ilgili konsolosluk tarafından başvuru geçerli yada geçersiz bir nedenden ötürü reddedilirse ve yine taraflardan kaynaklanmayan nedenlerle, ilgili konsolosluk tarafından turun başlangıç anına kadar pasaport/pasaportlar teslim edilmez veya vize reddi söz konusu olursa DANİEL TOURS veya yetkili acentesi bu durumdan sorumlu tutulamaz.

F-TÜKETİCİ, önceden vize reddi alması halinde bu durumu derhal DANİEL TOURS’a veya yetkili vize acentesine bildirmek zorundadır. Nitekim vize reddi bazı hallerde pasaporta işlenmemektedir. TÜKETİCİ vize reddi aldığını acenteye bildirmemesi halinde, uğranılan hak kaybından ve zararlardan DANİEL TOURS veya yetkili vize acentesi sorumlu tutulamaz.

G-İlgili konsolosluğun belirlediği vize ücretinin değişmesi halinde, tur hareket tarihine kadar vize ücretlerinde değişiklikler ücrete yansıtılacak ve DANİEL TOURS veya yetkili vize acentesi bu sebepten doğacak farkı TÜKETİCİ’den talep ve tahsil edilecektir.

H- TÜKETİCİ ailesi, akrabası veya grup olarak tura katılması halinde, içlerinde bir yada birden fazla kişiye vize verilmemesi nedeniyle, kendisi için vize alınmış olması durumunda, turdan vazgeçemeyecektir. Bu durumda TÜKETİCİ turdan vazgeçmek isterse, tur bedeli ve vize ile ilgili ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir.

I- Konsolosluk tarafından istenen ek belgeler TÜKETİCİ’ye telefon ya da mail yoluyla bildirilecek olup, bu bilgilendirmeye rağmen eksikler TÜKETİCİ tarafından zamanında tamamlanmazsa ve vize bu nedenle alınamazsa DANİEL TOURS veya yetkili vize acentesi sorumluluk kabul etmeyecek ve tur ücretinin tamamı DANİEL TOURS tarafından TÜKETİCİ’den tahsil edilecektir.

J-Vize hizmetlerini DANİEL TOURS’dan talep eden TÜKETİCİ, DANİEL TOURS veya yetkili vize acentesine teslim edilmek üzere istenen belgelerin sahte olmadığını veya tahrip edilmediğini kabul ve taahhüt eder. Eğer TÜKETİCİ’nin vizeye dair evraklarında bir sahtelik veya tahribat söz konusu var ise; Konsolosluk tarafından vize reddi halinde Daniel Tours’un TÜKETİCİ veya resmi makamlara karşı bir sorumluluğu bulunamaz . Ayrıca bu hususta Daniel Tours’un, sahte evrak teslim edilmesi sebebiyle  herhangi bir zararı söz konusu olduğu takdirde Daniel Tours’un TÜKETİCİ’ye karşı dava açma ve suç duyurusu hakkı saklıdır.

K-TÜKETİCİ’nin hüsnüniyet kurallarına aykırı hal ve hareketleri (vergi borcu, askerlik, yurtdışına çıkış yasağı, kara liste vb.) neticesinde vizenin alınamaması durumunda DANİEL TOURS veya yetkili vize acentesi sorumluluk kabul etmeyecektir.

L-Tüm vize işlemleri geçerli olarak yapılmış olmasına rağmen, gidilen ülkede herhangi bir nedenden ötürü ülkeye girişine izin verilmeyen veya vizeleri tamam olmasına rağmen Türkiye’den çıkmasına izin verilmeyen TÜKETİCİ’ye herhangi bir ödeme yapılmayacak ve bu sebepten ötürü doğacak zararlardan DANİEL TOURS veya yetkili vize acentesi sorumlu tutulmayacaktır.

M- DANİEL TOURS veya yetkili vize acentesi konsolosluk üzerinde hiçbir şekilde yaptırım gücü veya edimlerini taahhüt edebilme yetkisi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vize talep eden ülkeler arasında yapılan anlaşmalara göre, vize verilmemesinden dolayı pasaport hamili, ilgili konsolosluğa müracaat edebilir. Anlaşmalar gereği ilgili konsolosluklar başvuruları cevaplamak zorunda değildirler. Ancak pasaport hamili vize talebini geri çeviren ülkeye dava açma hakkına sahiptir. Bu kanun resmi gazetede yayınlanmış olup, ardından Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ve basın tarafından kamuoyuna duyurulmuştur.  Bu gibi durumlarda DANİEL TOURS veya yetkili vize acentesi pasaport hamili ile vize talebi yapılan ilgili konsolosluk arasında hiçbir şekilde konsolosluk aracı görevini ifa etmez. İlgili konsolosluklardaki gecikmelerden ve değişik aksamalardan DANİEL TOURS veya yetkili vize acentesi sorumlu değildir. Teslim edilen evraklar başvuru sahibi tarafından konsolosluktan şahsen teslim alınır.

O-Vize müracaatı için gerekli zorunlu evraklar ve vize masrafları ile vize hizmet bedeli, ilgili ülke konsolosluğunun bildirdiği şekilde eksiksiz ve tam olarak, turun hareket tarihinden en geç 30 gün önce (Bazı ülkeler için bu süre 45 gün) olarak belirlenebilir. TÜKETİCİ tarafından DANİEL TOURS’a veya yetkili vize acentesine elden ya da kargo yoluyla istenilen evrağa bağlı olarak, mutlak suretle ıslak imzalı bir şekilde teslim edilmelidir. Vize için DANİEL TOURS’a veya yetkili vize acentesine teslim edilen pasaportun tur bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik süresinin bulunması gerekmektedir.

MADDE 8. SEYAHAT SİGORTASI:

1-Zorunlu Seyahat Sigortası; Acentenin iflası veya herhangi bir nedenle paket tur hizmetinin verilememesini kapsar. Sağlık sigortası değildir, tedavi masraflarını karşılamaz. (Özel sağlık sigortası misafire ait özel harcamadır)

2-Özel Seyahat Sağlık ve Güvence Sigortası; Bu sigortayı yaptıran TÜKETİCİ, mücbir sebep göstermesi ile yaşadıkları olumsuzluklar güvence altına girer. Mücbir sebepler kapsamına ''ciddi derecede kaza ve yaralanma ile dünya sağlık örgütü tarafından acil hastalıklar kapsamına alınmış acil rahatsızlık, birinci dereceden yakınının vefatı, TÜKETİCİ’nin evinin ya da işyerinin yanması veya doğal afetlerle kullanılamaz hale gelmesi, TÜKETİCİ’nin vefatı'' gibi durumlar girmektedir. Bunların dışında psikolojik tedaviler, daha önce tekrarlanmış kronik (akut) rahatsızlıklar, estetik tedaviler, rehabilitasyon tedavileri, doğum ve salgın hastalıklar sigorta kapsamında değerlendirilmemekte ve bu sebeplerden ötürü başvuran TÜKETİCİ’lerin tur iptal işlemi sağlanamamaktadır. Gerekçesiz iptaller sigorta kapsamına girmez. Sigorta şirketi yapacağı inceleme sonucunda ödeme yapıp, yapmayacağına karar verir. Acentemiz bu sürecin işleyişi konusunda katılımcıya yardımcı olur. Ancak ödeme garantisi veremez. Sigorta ile ilgili kararlardan sigorta şirketi sorumludur.

3- Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası paketinin içinde bulunan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acente bu teminatların içeriği, kapsamları ve uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

MADDE 9. DİĞER HÜKÜMLER:

1-Acente, geziye katılan tüketicilerle, otel, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her tür üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumda olup, meydana gelecek değişiklikleri 24 saat içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Bu nedenle kendisine müracaat ile geziye kayıt olan tüketicilerin, DANİEL TOURS  ile taşımayı üstlenen müesseseler arasında yapılmış anlaşmalar hilafına, araçların programlarında gösterilen saatlerde hareket yerinde bulunmamasından, kara, hava ve deniz araçlarının her türlü gecikmelerinden, arızalanmalarından, sis, fırtına, tipi ve her türlü hava koşullarından, yol engeli gibi sebeplerden, yol güzergah ve rotalarını değiştirmelerinden, grev, terör, halk hareketleri, salgın hastalıklar, savaş, savaş ihtimali veya bunlara benzer mücbir sebeplerden, ulaşım aracını kullananın kendi hatasından veya üçüncü kişilerin şahsi kusurlarından veya öngörülmez teknik hususlardan kaynaklanan her türlü aksaklıkların, maddi, manevi hasarlı kazalardan, konaklama tesislerinin eksik veya hatalı hizmetlerinden, DANİEL TOURS’un işleten sıfatı olmaması nedeni ile mevcut sorumluluğu olmayıp, asil fail gibi  sorumlu olmayacaktır. Müşteri bu gibi aksaklık veya kaza durumlarında öncelikle maddi ve manevi taleplerini asli faillerden talep ve tahsile gidecektir.

2-Müşteri dilerse paket tur hizmeti başlamadan evvel kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masraflarını, her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.

3-İş bu sözleşme www.danieltours.com web sitesinde belirtilen tur programı-tur notları ile bir bütündür.

4-Turlarımızda zorunlu seyahat Sigortası yapılmaktadır. Doğum Tarihi ve T.C. Kimlik Numarası ibrazı şarttır. Bu hususta kişisel verileriniz;  ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında korunmaktadır ve tur için sadece otoritelerin talepleri doğrultusunda kullanılır.

5- Rezervasyon esnasında, kimliğinizde yazılı olan isim ve soy isminizi doğru ve açık olarak kayıt görevlimize bildiriniz. Havaalanında check-in esnasında isim ve soy isimden kaynaklanan problemlerden DANİEL TOURS sorumlu değildir.

6- DANİEL TOURS, mücbir sebeplerle veya operasyonel nedenlerle gerek turdan önce gerekse tur esnasında, tur programında ve konaklama tesislerinde, ulaşım araçlarında her türlü değişiklik yapma veya turu iptal etme hakkına sahiptir. Bu sebeplerden kaynaklı değişiklikler için rezervasyon sahibinin onayı gerekmediği gibi, kendisine iptal veya tazminat hakkı doğmaz.

7-Tüketici(ler), kayıt yaptırdığı tur için gerekli asgari sağlık ve kondisyon durumunu kendi tespit etmekle mükelleftir. Kendi sağlık durumuna uygun olmayan bir tur satın alması halinde, turun iptali halinde yaşanacak hak kayıplarından DANİEL TOURS sorumlu tutulamaz.

8- Satın alınan tur programının ürün sınıfı/kapsamı/mahiyeti, tur programında Tur Hakkında Notlar bölümünde açıkça belirtilmiştir.

9- Paket tur sözleşmesi yönetmeliğinin 6. Maddesine göre sözleşmede öngörülen fiyat ve koşullar değiştirilemez. Ancak liman, havaalanına iniş vergileri gibi hariç vergi ve ücretler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişikliklerinde bu hüküm uygulanmaz. Ancak paket turdan önce yukarıda verilen nedenlerle meydana gelen fiyat artışı Müşteriye bildirilir.

10- Tüm yurtdışı turlarında kullanılan otellerin standartları, gidilen ülkeye ait sınıf kategorisinde olup, Türk otel standartlarından farklılık gösterebilir. Yurtiçi yada yurtdışında kullanılacak otellerin tüm odaları 2 kişilik standart odalar olup, 3 kişilik odalar otellerin müsait olma durumuna göre, iki kişilik normal büyüklükteki odaya üçüncü yatak ilavesi ile oluşturulur. Bu ilave yatak genel olarak açılır kapanır yatak olup esas yataklar kadar konforlu olmayabilir. Acente konuyla ilgili sorumlu tutulamaz.

11-Tüm yurtdışı turlarında check - in (bilet ve bagaj kontrol işlemleri için hareket saatinden üç saat önce Daniel Tours tarafından belirtilen yerde hazır bulunmak zorunda olup, gecikme ve yetişememeden şirketimiz sorumlu değildir. Bilet açığa alınamaz ve tur ücreti iade edilemez. Yolcu iştirak etmek istediği programa rezervasyon yaptıracağı zaman pasaportunda yazılı olan ismini açık olarak kayıt görevlisine pasaport numarası, pasaport alış tarihi ve temdit süresi ile birlikte bildirmek zorundadır. Havalimanında check - in esnasında isimden kaynaklanan herhangi bir problemde veya check - in yapılamama durumunda Daniel Tours kesinlikle sorumlu değildir. Bilet kesildikten sonra ister iç hat, ister dış hat olsun isim değişikliği kesinlikle yapılamaz. Kesilen yeni biletin meblağı seyahat eden yolcu veya yerine gelen yeni yolcu tarafından karşılanır.

12- Tüketicinin başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acente yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

13- Tur programlarında ücrete dahil bütün hizmetler ayrı ayrı belirtilmiştir. Bunlar dışında kalan turlar veya hizmetler ekstra ücrete tabidir. Ekstra tur ücretlerini ve içeriklerini gidilen ülkelerdeki yerel acenteler belirlemekte ve önermektedir. Bu turlar ancak yeterli katılımın sağlanması halinde yapılabilecek olup, ekstra turların yapılmaması nedeni ile acenteden hiçbir tazminat ve/veya iade talep edilemez. Tur programlarında yer alan panoramik şehir turları genellikle havalimanı - otel transferi sırasında kısa açıklamalı tanıtım turları olup,  görülen yerleri ziyareti kapsamaz ve müze ve ören yeri girişlerini içermez.

14- Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar tur bitim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde TÜRSAB’a bildirmek zorundadır. Uyuşmazlıkların çözümünde   TÜRSAB Tahkim Kurulu usullerinin geçerli bulunduğu taraflar kabul etmişlerdir.

            Ancak bu süre geçirilip başvuru yapılmadığında Tüketici Hukuku çerçevesinde Tüketici Hakem Heyeti ve Arabulucuğa tur ücretine bağlı olarak Müşterinin başvuru hakkı saklıdır.

15- Müşteri ve acente arasında doğan herhangi bir anlaşmazlıkta, müşteri ile acente arasındaki e-mail yazışmaları kanıt olarak kabul edilemez. Yolcunun tura başlamadan önce kendisine takdim edilen en son program, en son ekstra tur listesi ve ücretleri esastır. Gezilerimizi tamamı turistik amaçlı olup, müşterilerimizin turistik gezi ile iş gezisini birlikte yürütmek istemeleri halinde meydana gelebilecek Müşteri kaynaklı aksamalardan sebebi ne olursa olsun hiçbir şekilde Daniel Tours sorumlu tutulamaz.

16- Acentemiz programda belirtilen uçak/tekne/gemi/tren/otobüs yolculuklarını aynen yerine getirmek için azami özeni gösterir ve tüm uçak yolculuklarını uluslararası taşıma ve güvenlik şartlarına haiz şirketler ile düzenlemeyi garanti eder. Ne var ki, uluslararası veya yerel kurallar çerçevesinde yolculuklarda meydana gelebilecek olan gecikmeler, iptal vb. nedenler ile tur programlarının aksaması hallerinde sebebi veya sonucu ne olursa olsun acentemize herhangi bir sorumluluk yüklenemez ve elinde olmayan bu tür bir nedenden dolayı program aksamasında herhangi bir tazminat talebine ve ücret iadesi talebine dahi muhatap tutulamaz. Böyle bir durumda sorumlu taraf taşıyıcı şirkettir. Elde olmayan nedenler ile acentemiz programda belirtilen taşıyıcı şirketi programın genel akışını etkilemeyecek şekilde değiştirebilir. Acenta mücbir sebeplerden dolayı düzenleme yapabilir. 

MADDE 10. KABUL HÜKÜMLERİ:

A- işbu sözleşme kendim ve kayıtta adları yazılı şahıs/şahıslar adına birlikte düzenlenmiş, son hali tarafımdan okunup, kabul edilip onaylanmıştır. Bir nüshası tarafıma tüm ekleri ile birlikte teslim edilmiştir. Tüketicinin korunması hakkında kanun ve Paket Tur sözleşmeleri yönetmeliği çerçevesinde, iş bu sözleşme konusu satın aldığım paket tur kapsamında ve aldığım ürün /gezi ile ilgili sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm ön bilgilerini, okuyup bilgi sahibi olduğumu, sözleşmesinin içeriğini ve maddelerini okuyarak anladığımı, kişisel verilerin korunması (KVKK) www.danieltours.com sitesinde de aydınlatma formunun bulunduğu konusunda bilgilendirildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. Paket tur ile ilgili ihtiyari seyahat ve güvence sigortası yaptırtabileceğim tarafıma beyan edilmiştir. Bu beyanım, rezervasyon işlemlerimin, kendi yerime bir başkası tarafından yürütülmüş ve imzalanmış olması halinde de geçerlidir. Mail ya da Mobil Uygulamaları aracılığıyla tarafıma gönderilmiş sözleşmeler ve bilgilendirmeler de imzalanmış, statüsünde resmiyet kazanmaktadır.

B- İş bu sözleşmenin imzalanması öncesinde aşağıdaki hususlar hakkında tarafıma yazılı olarak bilgi verilmiştir. Tüketiciye verilen broşür veya sözleşmede, belirtilen bilgilerin değişmemiş olması halinde yolculuk öncesinde tekrar bilgilendirilme yapılmayacaktır.

C-Her türlü olası yolcu şikayeti derhal  ve yazılı olarak acentemize iletilmelidir.

Şikayet tarafımızca çözülemediği taktirde, doğabilecek her türlü anlaşmazlık hususunda dileyen taraf aşağıda belirtilen hak arama yollarından dilediği birine başvurabilir;

a) 1618 sayılı yasa ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kurulmuş TÜRSAB Tahkim Kurulu,

b) 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı yasa uyarınca kurulmuş Tüketici  Hakem Heyeti,

c) 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı yasa uyarınca kurulmuş Tüketici Mahkemeleri.

D- İlk başvuruda bulunan makamın verdiği kesin ya da tavsiye kararı ile taraflar arasında ki sorun çözümlenemez ise taraflar yukarıda yeralan diğer hak ve arama mercilerine başvuruda bulunabilir. Bu Madde içerisinde yer alan söz konusu hak arama yolları tamamlanmadan müşteri başka bir yöntem uygulamasına yönelirse her türlü tazminat hakkını kaybeder ve acentemize verebileceği maddi ve manevi zarardan sorumlu olur. Müşteri yasal yollardan başvurularda bulunmakla yükümlüdür.

F-Bu sözleşmeden kaynaklı sorunların çözümünde yargı yoluna gidilmesi durumunda İzmir Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

G- Ricketts Turizm Tic.A.Ş (DANİEL TOURS)  tarafından satışa sunulan Paket Tur, Ürün, Hizmet ve Kampanyalar hakkında, vermiş olduğumuz iletişim bilgileri üzerinden bizimle iletişime geçilmesini istiyorum ve onaylıyorum.

Yukarıdaki sözleşme koşullarını şahsım ve tura katılacak rezervasyonda adı geçen diğer kişiler adına da okudum, müzakere ederek kabul ettim. Paket tur sözleşmesini, tur kayıt formunu, tanıtım broşürünü, sigorta poliçesini ve ödeme makbuzunun örneğini şahsım ve tura katılacak rezervasyonda adı geçen diğer kişiler adına teslim aldım.

17.08.2020 tarihinde güncellenmiştir. Güncelleme tarihinden önceki sirküleri geçersiz kılar

Kişisel verilerin korunma kanununa uygun olarak düzenlenmiş Aydınlatıma metni için linke tıklayınız .  

Ad ve Soyad:  

            İmza: